FV-300-3V

FV-300-3VBlue-White Flow Verification Sensor 100-1000 ml/min 1/2 inch FNPT Viton O-Ring 115 Vac 01.02.19