VRA-109A

VRA-109AHalf Dog Yoke Set Screw for Ammonia Yoke longer than VRA-109B 01.02.19